Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie

Og?oszenia i zawiadomienia - Komunikat Powiatowego Zespo?u Reagowania Kryzysowego

 Komunikat Powiatowego Zespo?u Reagowania Kryzysowego
KOMUNIKAT
POWIATOWEGO ZESPO?U REAGOWANIA KRYZYSOWEGO


Szanowni Pa?stwo!
Powiatowy Zespó? Reagowania Kryzysowego uprzejmie informuje pacjentów o mo?liwo?ci uzyskania porady w zakresie
Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
1. Porad? tak? mo?na uzyska? w placówkach, gabinetach lekarskich, które realizuj? obecnie kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Krotoszynie:
- Poradnia Lekarza Rodzinnego, lek. El?bieta Miko?ajczyk-Spychaj, Krotoszyn, ul. Orzeszkowej 10, tel. 062- 725-28-95,
- Gabinet Lekarski, lek. W?odzimierz Hoffmann, Krotoszyn,ul. Grudzielskiego 27, tel.062-722-75-60,
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. S?awomir Stojewski Krotoszyn, ul. Pukackiego 9, tel.062- 722-63-81,
- Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej "KOL-MED".Krotoszyn ul. Dworcowa 1, tel.062-749-13-58,
- Przychodnia Specjalistyczna „KRO-MED”, Krotoszyn, ul. Ko?ciuszki 10, tel.062- 722-09-71,
- NZ POZ”NOWAMED” S.C. Krotoszyn, ul. Mickiewicza 35, tel.062-588-15-20,
Oraz:
- Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Orpiszewie, ul. Stawna 1, tel.062-721-28-40,
- Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Sulmierzycach, ul. Krótka 1
tel.062-722-31-17,
- Gabinet Lekarza Rodzinnego, lek. A. Pawlak w Kobylinie, ul. Grunwaldzka 2, tel.065-548-16-27.
2. W Ambulatoriach Pogotowia Ratunkowego /w czasie mi?dzy wyjazdami Zespo?ów Ratownictwa Medycznego/:
- Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21, tel.062-725-25-55,
- Ko?min Wlkp., ul. St?szewskiego 9, tel.062-721-67-04,

3. W Izbie Przyj?? Szpitala Powiatowego /wy??cznie przypadki pilne/:
- Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21, tel. 062-588-04-04,
- Krotoszyn, ul. Bolewskiego 4, tel. 062-588-03-90 (dzieci do lat 3).

4. W ka?dej ambulatoryjnej poradni specjalistycznej SP ZOZ, realizuj?cej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2006 rok.
Z upowa?nienia Starosty Krotoszy?skiego
Dyrektor SP ZOZ w Krotoszynie Lek. Pawe? Jakubek
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Powered by phpBB 2.0 .0.4 © 2001 phpBB Group